ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящата Политика за личните данни, наричана по-долу за краткост „Политика за личните данни“ , е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между Wohnmobilcenter Sachsen GmbH, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик на интернет страницата: ahorn.bg, наричана по-долу за краткост „Интернет страница“ , и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ , на Интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация относно Доставчика:
1. Наименование: Wohnmobilcenter Sachsen GmbH , DE268663089
2. Седалище и адрес на управление в Германия:  02994 Бернсдорф, Hoyerswerdaer Str. 30 (an der B97) 02994 Bernsdorf / Oberlausitz, Германия.
3. Адрес за упражняване на дейността: 02994 Бернсдорф, Hoyerswerdaer Str. 30 (an der B97) 02994 Bernsdorf / Oberlausitz, Германия.

4. Фирма представител в България: Проком ЕООД, BG205261060, 
5. Данни за кореспонденция в България: Проком ЕООД, гр. Шумен, п.к. 9700, бул./ул. Съединение № 20 тел.: +359 89 054 4447, електронна поща: info@campmoment.bg / info@megamobil.bg.

6. Данни за кореспонденция в Германия: 02994 Бернсдорф, Hoyerswerdaer Str. 30 (an der B97) 02994 Bernsdorf / Oberlausitz, Германия. телефон: 035723-479012, поща: info@wohnmobilcenter-sachsen.de
7. Надзорни органи :

Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 3. (1) Доставчикът, чрез Интернет страницата, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България .
(2) Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания или генерирани кандидатури за работа, предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя, изпращане на Бюлетин в случай, че Ползвателя е предоставил съгласието си за получаване на такъв, статистически информация за ползване на Интернет страницата, защита на информационната сигурност на Интернет страницата, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика, Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.
(3) Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.
(4) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.
Чл. 4. С използването на Интернет страницата Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия достъпни на: https://ahorn.bg/obshti-uslovia/
Чл. 5. Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Интернет страницата събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.
Чл. 6. Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез (i) изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към info@campmoment.bg; info@ahorn.bg; или (ii) чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата на адрес гр. Шумен, п.к. 9700, бул./ул. Съединение № 20